فرم های من
    شماره فرم مبلغ نوع فرم وضعیت فرم تاریخ
    {{traction.id}} {{traction.amount|number:0}} {{traction.type|bet_type}} {{traction.status|b_status}} {{traction.date |jalaliDate:'jYYYY/jMM/jDD ساعت H:mm:ss'}}
آدرس سیستم نمایندگی من : (زیر مجموعه گیری )
کپی کنید

تعداد زیر مجموعه های من :
نحوه محاسبه: از هر بار شارژ آنلاین هر یک از زیر مجوعه ها درصد از مبلغ واریزی بصورت آنی بحساب کاربری شما افزوده میشود

فرمهای انتخاب شده من

نوع فرم
vs
مبلغ من (تومان)
جایزه
تعداد شرط های انتخابی:
هیچ شرط انتخاب نشده است .

مبلغ من
جایزه